วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2556

1.1 รูปเรขาคณิตสามมิติ


รูปเรขาคณิตสามมิติ

บทนิยาม

          ปริซึม คือ รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานทั้งสองเป็นรูปเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ ฐานทั้ง
สองอยู่คนละระนาบที่ขนานกัน และด้านข้างแต่ละด้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

          การเรียกชื่อปริซึม
จะเรียกตามฐานของปริซึม เช่น ฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส เรียกว่า
ปริซึมสี่เหลี่ยมจัตุรัส ฐานเป็นห้าเหลี่ยม เรียกว่า ปริซึมห้าเหลี่ยม เป็นต้น

       
          ทรงกระบอก
คือ รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานทั้งสองเป็นรูปวงกลมที่เท่ากันทุกประการ
และอยู่บนระนาบที่ขนานกัน และเมื่อตัดรูปเรขาคณิตสามมิตินั้นด้วยระนาบที่ขนานกับฐานแล้ว จะ

ได้หน้าตัดเป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการกับฐานเสมอ


          พีระมิด
คือ รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใดๆ แต่มียอดแหลมที่ไม่อยู่บน
ระนาบเดียวกับฐาน และหน้าทุกหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดร่วมกันที่ยอดแหลมนั้น

         
          กรวย
คือ รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นวงกลมแต่มียอดแหลมที่ไม่อยู่บนระนาบเดียว
กันกับฐาน และเส้นที่ต่อระหว่างจุดยอดและจุดใดๆ บนขอบของฐานเป็นส่วนของเส้นตรง


          ทรงกลม
คือ รูปเรขาคณิตที่มีผิวโค้งเรียบ และจุดทุกจุดบนผิวโค้งอยู่ห่างจากจุดคงที่จุด
หนึ่งเป็นระยะที่เท่ากัน จุดคงที่จุดนั้นเรียกว่า จุดศูนย์กลางของทรงกลม ระยะที่เท่ากัน

นั้นเรียกว่า รัศมีของทรงกลมการเรียกส่วนประกอบของรูปทรงสามมิติ


ปริซึม


ทรงกระบอก


พีระมิด


กรวย


ทรงกลมตัวอย่างที่ 1   รูปคลี่ต่อไปนี้เป็นปริซึมชนิดใด


เฉลยตัวอย่าง 1
                คำตอบ   1.1 ปริซึมฐานสามเหลี่ยม
                คำตอบ   1.2 ปริซึมฐานห้าเหลี่ยม
                คำตอบ   1.3 ปริซึมฐานหกเหลี่ยม________________________________________________________________________

ตัวอย่าง 2       
รูปในข้อใดต่อไปนี้เป็นปริซึมเฉลยตัวอย่าง
2
          คำตอบ
ข้อ ข และ ค โดยที่รูป ข เป็นปริซึมฐานสี่เหลี่ยมคางหมู และ รูป ค เป็นปริซึม
ฐานหลายเหลี่ยม
_______________________________________________________________________

ตัวอย่างที่ 3    รูปคลี่ต่อไปนี้รูปใดเป็นทรงกระบอก


เฉลยตัวอย่าง 3          
          คำตอบ
ข้อ ก และ ง

1 ความคิดเห็น: